Všeobecné smluvní a ubytovací podmínky APARTMANY DUO

Smluvní vztah

1. Smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen „klient“) a provozovatelem apartmánů DUO v Dačicích provozované Ing. Dominikem Zudou, IČ 07022930, se sídlem v Dačicích I, Cukrovarnická 135 (dále jen „provozovatelem“) se řídí těmito všeobecnými smluvními a ubytovacími podmínkami (dále jen „VSUP“), příslušnou smlouvou o ubytování, uzavřenou mezi provozovatelem a klientem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Před ustanovením těchto VSUP mají přednost individuální ujednání obsažená ve smlouvě o ubytování, respektive písemném potvrzení rezervace provozovatele. Provozovatel si přitom vyhrazuje právo uvést ve svých reklamních materiálech i jiné podmínky, které mají přednost před těmito VSUP. Takováto výhrada přednosti však musí být výslovně a přímo v nabídce provozovatele uvedena.II. Nabídka, potvrzení rezervace a uzavření smlouvy

Nabídka služeb, potvrzení rezervace

2.1. Provozovatel nabízí ubytování a další služby s tím související klientům prostřednictvím svých internetových stránek www.apartmanyduo.cz a pomocí reklamních materiálů provozovatele (dále jen „nabídka“).

2.2. Nabídka je platná za podmínek a po dobu uvedenou v nabídce, přičemž provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy o ubytování. Nabídka a její podmínky se považují za závazné buď telefonickým potvrzením ze strany klienta nebo okamžikem doručení (dopisem, e-mailem, SMS).

2.3. Potvrzení nabídky ze strany klienta dle článku 2.2. klient potvrzuje, že se seznámil s konkrétními podmínkami nabídky, její cenou a těmito VSUP, přičemž s nimi souhlasí a uznává jako podmínky smlouvy a potvrzuje seznámení s těmito VSUP jako s nedílnou součástí smlouvy o ubytování. Provozovatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout objednávku klienta, a to i bez uvedení důvodu.

Platební podmínky

3.1. Provozovatel má právo požadovat po klientovi uhrazení celkové ceny ubytování a služeb před jejich poskytnutím

3.2. Platební podmínky a lhůta splatnosti celkové ceny se liší v závislosti od doby před nástupem klienta k ubytování. Klient je povinen po výzvě provozovatele uhradit zálohu v dohodnuté výši a v dohodnutém termínu. Doplatek, případně cenu ubytování v plné výši, je klient povinen provést převodem na účet provozovatele nejpozději v den příjezdu.

3.3. Nedodržení lhůty úhrady celkové ceny nebo její části klientem zakládá oprávnění provozovateli odstoupit od smlouvy a klient je povinen uhradit provozovateli náklady s tím spojené (storno – poplatky), jejichž výpočet se se řídí podmínkami uvedenými v článku V. „Odstoupení od smlouvy, storno poplatek, nenastoupení na ubytování nebo nevyužití objednaných služeb“.

Cena

4.1. Cenou se rozumí cena ubytování uvedená v potvrzení rezervace. Provozovatel není oprávněn po potvrzení rezervace jednostranně navýšit uvedenou cenu, s výjimkou případů kdy dojde ke změně počtu osob nebo délky pobytu uvedených v potvrzení rezervace.

4.2. Ceny ubytování a služeb provozovatele jsou stanoveny a jejich úhrada probíhá v zákonné měnové jednotce České republiky Koruně české (Kč, CZK).

Odstoupení od smlouvy, storno poplatek, nenastoupení na ubytování nebo nevyužití objednaných služeb

5.1. Klient má právo kdykoliv před nástupem na ubytování odstoupit od smlouvy o ubytování. V případě, že se nejedná o využití práva klienta na odstoupení od smlouvy, které mu za určitých podmínek přiznává zákon nebo smlouva z důvodů porušení povinností provozovatele nebo jedná-li se o případ odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele z důvodů porušení povinnosti klienta, je klient povinen uhradit provozovateli storno-poplatek.

5.2. V případě uhrazené zálohy slouží k úhradě storno poplatku záloha uhrazená klientem na účet provozovatele. Záloha je vratná do 8. dne přede dnem nástupu na ubytování. V případě uhrazení ubytování v plné výši jsou storno-poplatky počítány v procentuální výši z celkové ceny ubytování:

od 7. dne do dne nástupu na ubytování činí storno-poplatek 100% ceny ubytování.

5.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručené provozovateli. Smlouva o ubytování je zrušena dnem, kdy písemné odstoupení od klienta bylo doručeno provozovateli.

5.4. Při určení počtu dní zbývajících do dne nástupu na ubytování pro účely výpočtu výše storno – poplatku se do tohoto počtu dní započítává i den, kdy došlo k písemnému odstoupení od smlouvy provozovateli, nezapočítává se však do něj den nástupu na ubytování.

5.5. V případě, že se klient v den nástupu na ubytování nedostaví, nebo nevyčerpá rezervovaný počet dnů ubytování anebo objednané služby bez zavinění provozovatele, nemá klient nárok na jakoukoliv finanční náhradu ve vztahu k provozovateli a provozovateli vzniká nárok na uhrazení 100% celkové ceny ubytování a služeb.

5.6. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, že klient poruší povinnosti stanovené právními předpisy České republiky, těmito VSUP nebo závažným způsobem poruší povinnosti vyplývající z ubytovacího řádu.

Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 01.05.2018 a zároveň s tím pozbývají platnosti předchozí obchodní podmínky.


V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na:

tel. +420 608 243 063

e-mail: info@apartmanyduo.cz